прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Бугаївський НВК прапор Бугаївський НВК

Охорона праці та безпека життедіяльності

Комунальний заклад «Бугаївський ліцей

Куньєвської сільської ради

Ізюмського району Харківської області»

 

Н А К А З

 

27.08.2021                                                                                        № 167

Про охорону праці та дотримання

 правил техніки безпеки

у 2019/2020 навчальному році

 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017р. № 1669, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в закладі, створення безпечних умов навчально-виховного процесу, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці,

НАКАЗУЮ:

 

 1. Призначити відповідальними за охорону праці та дотримання правил техніки безпеки ліцею – заступника директора з навчальної роботи Дикань А.В., дошкільного підрозділу – заступника директора з навчально-виховної роботи Кохан О.В.,  філії – заступника завідувача філією з навчально-виховної роботи Зінченко Т.А.
 2. Створити комісію з охорони праці та дотримання правил ТБ в складі:

Дикань А.В. – заступник директора  ліцею з навчальної роботи;

Кальцова Н.О. – завідувач філією;

Удовиченко М.В. – завгосп філії;

Лещенко О.В. – голова профкому;

Шевцова І.Є. – завгосп д/п ліцею;

Сапальова А.В. – завгосп ліцею;

Теницький К.В. – вчитель ліцею.

 

 1. Комісії з охорони праці та дотримання правил ТБ:

3.1. На колективних зборах працівників закладу організовувати звітування керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці;

3.2. Вести облік та проводити аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди. Також брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками закладу, згідно з чинним законодавством    та    своєчасно    інформувати    відділ освіти Ізюмської РДА;

3.3. Проводити вступний інструктаж з новоприйнятими працівниками;

3.4. Складати, за участю керівників підрозділів, перелік професій, посад, видів робіт на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах закладу та надавати методичну допомогу під час їх розроблення;

3.5. Готувати проекти наказів з питань охорони праці;

3.6.Перевіряти стан охорони праці в структурних підрозділах згідно з графіком оперативного контролю;

 

 1. Покласти відповідальність на заступника директора з навчальної роботи шкільного підрозділу Дикань А.В. та заступника директора з навчально-виховної роботи дошкільного підрозділу Кохан О.В., заступника завідувача філією з навчально-виховної роботи Зінченко Т.А. за:

– організацію роботи з дотриманням в освітянському процесі норм і правил охорони праці;

– забезпечення контролю за безпекою приладів і ТЗН;

– організацію розробки та періодичний огляд інструкції з охорони праці, а також розділів вимог безпеки під час проведення практичних і лабораторних робіт;

– контроль за своєчасним проведення інструктажу для тих, хто навчається по ТБ , його реєстрацію у журналі;

– проведення спільного з ПК контролю безпеки, використання навчальних приладів, меблів, хімічних реактивів;

– вилучає все те, що не передбачено типовими переліками. Припиняє освітній процес в приміщеннях, якщо створюються умови, небезпечні для здоров’я;

– виявленням обставин нещасних випадків з учнями, що трапилися на уроках, заняттях та в ході роботи з співробітниками;

– ведення журналу реєстрації нещасних випадків з учнями та вихованцями, що трапились на уроках та заняттях.

 

 1. Покласти відповідальність на заступника директора з навчально-виховної роботи Щербак Н.В., заступника завідувача філією з навчально-виховної роботи Зінченко Т.А. за:

– організацію виховної роботи, суспільно корисної, продуктивної праці згідно з нормами та правилами охорони праці;

– контроль за дотриманням і вжиттям заходів з використанням санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки в установі або виконанням учнями та вихованцями робіт поза установою;

– організацією з тими, хто навчається заходів з попередження травматизму, дорожно -транспортних подій, тощо;

– контроль ведення журналу інструктажу учнів з охорони та безпеки праці під час організації суспільно корисної праці та проведення позакласних і позашкільних заходів;

– ведення журналу реєстрації нещасних випадків з учнями, що трапилися в позаурочний час.

 

 1. Покласти відповідальність на завгоспів Сапальову А.В., Удовиченка М.В., Шевцову І.Є. за:

– дотримання вимог охорони праці при експлуатації основної будівлі та господарських будівель технологічного та енергетичного устаткування, здійснення їх періодичного огляду та організацію поточного ремонту;

– організацію дотримання вимог пожежної безпеки, справність засобів пожежегасіння;

– забезпечення поточного контролю за санітарно-гігієнічним станом приміщень установи;

– забезпечення навчальних кабінетів, майстерень та інших приміщень устаткування та інвентарем, що відповідають вимогам правил і норм техніки безпеки;

– організацію навчання, проведення інструктажу під час прийому на роботу технічного персоналу з записами до „Журналу реєстрації ввідного інструктажу з безпеки праці”, а також первинного інструктажу з записом до „Журналу реєстрації з безпеки праці на робочому місці”.

 

 1. Покласти відповідальність на завідуючих кабінетів:

Магду А.Г – кабінет фізики;

Корзун Н.М.  – кабінет ІКТ № 1;

Висоцьку С.М. – кабінет ІКТ № 3;

Сотулу О.Л. – кабінет хімії;

Веприцьку Н.І. – кабінет біології;

Теницького К.В. – спортзал, спортивний майданчик;

Лещенка О.В. – майстерні, кабінет ІКТ № 2;

Ткачов Д.В. – природничий кабінет філії;

Несущенко О.І. – пристосована спортивна кімната філії.

 

 1. Покласти відповідальність на керівників гуртків, спортивних секцій за:

– організацію безпеки і контроль стану робочих місць, навчального устаткування, наочного знаряддя, спортивного інвентаря;

– недопущення занять у непристосованих приміщеннях;

– розробку і періодичний перегляд ( не рідше 1 разу на 5 років) інструкції з ОП, представлення їх на підпис директорові ліцею;

– контроль за наявністю протипожежного устаткування, медичних засобів і засобів індивідуального захисту. Наявність наочної агітації та необхідних інструкцій;

– проведення необхідного інструктажу учнів з охорони та безпеки праці;

– доведення до відома керівника про всі недоліки, що знижують працездатність тих, хто навчається (недостатнє освітлення, шум і т.д.);

– повідомлення керівнику установи та профкому про кожен нещасний випадок з учнями або працівниками з відповідним записом такого випадку в журналі реєстрації нещасних випадків з учнями, працівниками на виробництві;

– нещасні випадки, що трапилися під час навчального процесу в наслідок порушення норм і правил охорони праці.

 

 1. Покласти відповідальність на вчителів, класних керівників, вихователів за:

– безпечне проведення освітнього процесу;

– вжиття заходів з надання долікарської допомоги потерпілому, оперативне повідомлення керівництва про нещасний випадок;

– проведення інструктажу тих, хто навчається з безпеки праці та навчальних заняттях, виховних заходах з обов’язковою реєстрацією з охорони та безпеки праці;

– організацію вивчення учнями та вихованцями правил з охорони праці дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді, тощо;

– збереження життя та здоров’я тих, хто навчається під час освітнього процесу;

– здійснення контролю за дотриманням правил інструкцій з охорони праці.

 

 1. Безпосереднє керівництво і відповідальність за стан охорони праці, дотримання здорових і безпечних умов праці, правил виробничої санітарії у харчоблоці закладу покласти на медичних сестер з дієтичного харчування ліцею – Курило Т.В.. д/п – Ворону Н.М., кухарів: філії Янченко Л.В., ліцею Мірошниченко В.В., завгоспа д/п – Шевцову І.Є.
 2. Медичним працівникам Курило Т.В., Вороні Н.М.:

– здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час приготування їжі;

– не дозволяти працівникам харчоблоку виконувати роботу без відповідного спецодягу, спецвзуття;

– проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці, забезпечувати навчання з питань охорони праці працівників харчоблоку;

– брати участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками харчоблоку;

– повідомляти керівника та службу охорони праці закладу про нещасні випадки, що сталися з  працівниками харчоблоку, організовувати надання потерпілим першої долікарської допомоги.

 

 1. Поставити за обов’язки директору КЗ або особам, які його заміняють:

– оформляти прийом на роботу нових співробітників лише за наявністю позитивного висновку медичної установи;

– контролювати своєчасне проведення диспансеризації учнів, вихованців, співробітників установи;

– забезпечення безумовного виконання директивних і нормативних документів з ОП розпоряджень Держнагляду, Держпродсанепіднагляду, технічної інструкції з праці, пожежного нагляду;

– термінове повідомлення про груповий, тяжкий нещасний випадок вищому керівнику та батькам потерпілого, вжиття всіх необхідних заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

– затвердження інструкцій з охорони праці по узгодженню з ПК;

– проведення ввідного інструктажу з охорони праці з новачками,  інструктаж на робочому місці, оформлення, проведення інструктажу у відповідних журналах;

– персональна відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу.

 

 1. Доручити:

– ведення журналу реєстрації ввідного інструктажу з безпеки праці – директору КЗ  та журналу реєстрації інструктажу з безпеки праці на робочому місці – директору КЗ та ЗНВР дошкільного підрозділу, завідувачу філією;

– ведення журналу реєстрації нещасних випадків з учнями – ЗНВР ліцею, заступнику завідувача філією; вихованців –  ЗНВР дошкільного підрозділу;

– ведення журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві – директору КЗ (спільно з ГП);

– ведення журналу реєстрації  інструктажу з безпеки праці на робочому місці – завгоспам ліцею та філії.

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор ліцею:                                                     Н.І.Веприцька