прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Бугаївський НВК  прапор Бугаївський НВК

Аналіз та завдання

Аналіз

результатів методичної роботи

з педагогічними працівниками Бугаївського ліцею

у 2022/2023 навчальному році та завдання на 2023/2024 навчальний рік

 

Протягом 2022/2023 навчального року внутрішньошкільна методична робота з педагогічними працівниками  у Бугаївському ліцеї здійснювалася відповідно до ст.ст.37, 38, 39, 41, 42 Закону України «Про загальну середню освіту», Державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів,  Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, (зі змінами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 року № 1473, Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року № 1135), наказу по Бугаївському ліцею від 05.09.2022 № 229 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в Бугаївському ліцеї у 2022/2023 навчальному році», Плану роботи Бугаївського ліцею на 2022/2023 навчальний рік, з метою забезпечення якісного організаційного та науково-методичного супроводу освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році та у зв’язку із запровадженням Концепції нової української школи, підготовки педагогів до роботи в Новій українській школі, поетапного введення нової структури загальної середньої освіти в Україні,  створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи в освітньому окрузі, подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення результативності всіх форм методичної роботи та якості навчання та згідно з такими пріоритетами діяльності методичної служби ліцею:

– науково-методичний та організаційний супровід практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання та оцінювання навчальних досягнень школярів, оновлених навчальних програм для 5-9-х та 10-11-х класів ліцею, впровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

– продовження реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»; освітнього проекту «Удосконалення змісту освітніх програм курсів підвищення кваліфікації»; освітнього проекту «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»; освітнього проекту «Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів»; пілотного навчально-методичного проекту «Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики щодо алгоритмізації та програмування»; науково-методичного проекту «Підвищення ефективності  професійної майстерності  (управлінської діяльності)  керівників загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий (міжатестаційний) період»; освітнього проекту «Модернізація початкової освіти»; освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»;

– активне упровадження регіональних освітніх проектів: «Наукові обрії Харківщини»; «Освітньо-екологічний центр «Екологічна освіта майбутнього»; «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору»; «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації».

Робота методичної служби ліцею була спрямована на реалізацію вектору діяльності «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципів дитиноцентризма».

Внутрішкільна методична робота була спрямована на реалізацію єдиної педагогічної теми: «Підвищення якості освіти, становлення моральності учнів через створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього простору» та теоретично-практичного етапу (1-й рік) роботи над єдиною методичною проблемою: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу як чинник створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти». Була  організована робота педагогічного колективу над методичною підпроблемною темою на 2021/2021 навчальний рік: «Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи в освітньому окрузі, методичне та психолого-педагогічне забезпечення творення інноваційного освітнього простору Нової української школи». Продовжувалось здійснення інноваційної діяльності – робота над темою «Школа ноосферної єдності та гармонійного розвитку», над впровадженням технології проведення уроків за біоадекватною методикою.

Протягом 2022/2023 навчального року методична робота спрямовувалась на виконання таких завдань:

– забезпечення реалізації оновленого Базового компоненту дошкільної освіти через виконання Програм виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина» та «Впевнений старт»;

– забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової школи та реалізації Концепції Нової української школи;

– забезпечення переходу старшої школи на новий зміст навчання, впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

– забезпечення модернізації змісту та методики шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу, створення інноваційного освітнього простору Нової української школи;

– сприяння формуванню та удосконаленню фахової компетентності, поглиблення методичних знань педагогічних працівників;

– підвищення якості освіти, становлення моральності учнів через створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього простору;

– вивчення і використання у практиці досягнень психолого–педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

– навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку;

– вивчення і аналіз навчальних планів і програм, підручників, нормативних документів, методичних рекомендацій і їх творче застосування;

– вивчення і аналіз стану викладання рівня знань, умінь, практичних навичок учнів і їх вихованості, вияв труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу;

– надання практичної допомоги учителям у вирішенні актуальних проблем навчання і виховання учнів, підвищення їх професійної майстерності, психолого–педагогічної підготовки, оволодіння сучасною методикою викладання і методами виховання.

Педагогічний колектив ліцею нараховує 36 педагогів: 23 вчителя, 1 практичний психолог,1 соціальний педагог, 1 педагог організатор 9 вихователів. З них 23 педагоги мають вищу освіту (76,5%), 8 педагогів – неповну вищу (23,5%)

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 7 педагогічних працівників (21,2%), «спеціаліст першої категорії» – 8 педагогічних працівників (23,5%), «спеціаліст другої категорії» – 7 педагогічних працівників (21,2%), «спеціаліст другої категорії» – 8 педагогічних працівників (25,6%), “спеціаліст” – 4 педагогічних працівників (12,8%) 11 тарифний розряд – 5 педагогічних працівників (16%), 10 тарифний розряд – 1 педагогічних працівники (3,2%).

3 педагоги мають педагогічне звання «вчитель-методист» (9,6%), 4 – «старший вчитель» (12,8%), 1 – «вихователь-методист» (3,2%).

В закладі дошкільної освіти працює педагогічний колектив у складі 10 педагогічних працівників: 9 вихователів, 1 заступник дошкільного підрозділу. З них повну вищу освіту мають 6 педагогів (54,0%), неповну вищу – 4 педагогів (46,0%).

З 10 педагогічних працівників закладу дошкільної освіти 9 – досвідчені вихователі, стаж педагогічної діяльності яких складає 10–30 років, 1 – малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 5-10 років.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» не має жоден педагогічний працівник закладу дошкільної освіти (0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 2 педагогічні працівники (20,0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 3 педагогічні працівники (30,0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2 педагогічні працівники (20,0%), 11 тарифний розряд – 1 педагогічні працівники (10,0%), 10 тарифний розряд – 1 педагогічні працівники (10,0%). педагогічне звання «вихователь-методист» має 1 педагогічний працівник (10,0%).

В шкільному підрозділі ліцею працює педагогічний колектив у складі 23-х педагогічних працівників. Вищу освіту мають 16 педагогів (68,8%). 3 педагогічні працівники мають дві вищі педагогічні освіти.

З 23-х педагогічних працівників 20 – досвідчені вчителі, стаж педагогічної діяльності яких складає 8–43 роки, 3 – малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 5-7 років.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 5 педагогічних працівників (21,5%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 6 педагогічних працівників (25,8%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 3 педагогічні працівники (12,9%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 4 педагогічні працівники (17,2%), 11 тарифний розряд мають 5 педагогічних працівників (22,6%).

Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 3 педагогічні працівники (12,9%), педагогічне звання «старший вчитель» – 4 педагогічні працівники (17,2%) шкільного підрозділу ліцею.

Протягом 2022/2023 навчального року вирішувалися завдання щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи та реалізації Концепції Нової української школи  до продовження реалізації Концепції нової української школи, поетапного введення нової структури загальної середньої освіти в Україні.

Вчителі початкової, основної та старшої школи опрацювали нормативні документи щодо особливостей організації та здійснення освітнього процесу у 1-4, 5-11 класах; продовжували опрацьовувати нормативні документи, навчальні програми з профільного навчання, методику особистісно–орієнтованого, інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного  підходу до організації навчання учнів.

Більшість педагогічних працівників ліцею забезпечують відповідальний та творчий підхід до виконання навчальних планів та програм, високий та достатній науково-методичні рівні освітньої діяльності, сприяють реалізації освітніх інновацій, формуванню ключових предметних компетенцій учнів, забезпечують компетентнісний підхід як засіб підвищення ефективності і якості уроку, приділяють увагу формуванню власної дидактичної компетентності як чинника створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти.

В ліцеї діють 7 МО: вихователів закладу дошкільної освіти (керівник – Кохан О.В.), вчителів початкових класів (керівник – Зінченко Н.І..), вчителів філологічного циклу (керівник – Малахова Л.О.), вчителів суспільно-природничого циклу (керівник – Корзун Н.М.), вчителів фізико-математичного циклу (керівник – Мишина М.С.), вчителів фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклу (керівник – Тимощук О.С.), класних керівників (керівник – Зінченко Т.А., заступник директора з навчально-виховної роботи).

МО вихователів закладу дошкільної освіти працює над проблемним питанням «Формуємо зв’язне українське мовлення, використовуючи різні види діяльності дітей», над підвищенням рівня поінформованості педагогів щодо використання різних інноваційних технологій для успішної реалізації завдань з розвитку мовлення дошкільників, розширенням та уточненням теоретичних знань із зазначеної теми та над реалізацією завдань методичної роботи: реалізація оновленого Базового компоненту дошкільної освіти через виконання Програм виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина» та «Впевнений старт»; забезпечення фізичного, психічного соціального  розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку; трудове виховання в процесі організованої й самостійної  предметно-практичної діяльності дітей; забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти; створення умов для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі; продовження формування системи роботи щодо становлення моніторингу якості дошкільної освіти та створення розвивального життєвого простору.

Роботу шкільного методичного кабінету та методичної ради ліцею було організовано за планом, проводилися інструктивно-методичні наради, відбувалося ознайомлення з нормативними документами, матеріалами педагогічної преси, розглядалися питання щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів у 2022 році, проводилася робота з молодим спеціалістом: школа становлення молодого вчителя та робота наставника ( Шаповал Ю.І. – Ровчак Л.П.).

Протягом 2022/2023 навчального року в Бугаївському ліцеї одним із напрямків методичної роботи з педагогічними працівниками була робота з молодими спеціалістами, метою якої є підвищення професійного самовдосконалення молодих та малодосвідчених педагогів щодо оновлення й розширення знань, формування нових професійних компетенцій у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності, набуття досвіду формування змісту навчання і виховання, застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання і виховання, забезпечення неперервного духовного та професійно-творчого розвитку особистості на основі партнерства між усіма структурами й підрозділами системи освіти. В шкільному підрозділі ліцею працювали 2 педагогічні працівники із статусом «молодий спеціаліст»: – Шаповал Юлія Іванівна, у червні 2019 року закінчила 5-й курс факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «Початкова освіта» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, в ліцеї працює з 01.09.2018 року на посаді вчителя початкових класів, педагогічний стаж на 01.06.2020 року складає 1 ріки9 місяців.

Протягом 2022/2023 навчального року робота з молодими спеціалістами здійснювалася відповідно до 2-річного перспективного плану та індивідуальних планів роботи молодих спеціалістів та наставників, плану роботи «Школи становлення молодого вчителя»; відбувалося відвідування уроків молодими спеціалістами у колег та наставників, відвідування засідань РМО, відвідування адміністрацією та наставником уроків та занять у молодих спеціалістів.

Протягом 2022/2023 навчального року заступником директора з навчальної роботи Дикань А.В. згідно з планом роботи «Школи становлення молодого вчителя» були проведені інструктивні консультації з Шаповал Ю.І.  щодо організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році, впровадження нового Державного стандарту початкової школи та реалізації Концепції Нової української школи, про нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін, щодо ведення шкільної документації; проведено практичні заняття щодо методики проведення уроків з використанням ІКТ; щодо організації позакласної роботи з предмета. Здійснювалась робота щодо удосконалення оволодіння вимогами до сучасного уроку, методами, формами, прийомами навчання, типологією уроків, ознайомлення з передовими педагогічними технологіями. Було організовано відвідування уроків та позакласних заходів у досвідчених вчителів з наступним аналізом. Шаповал Ю.І.   брала участь у вебінарах КВНЗ «ХАНО» з питань організації та проведення освітньої роботи у початкових класах.

Молодий спеціаліст Шаповал Ю.І. підвищує власний фаховий та методичний рівні шляхом роботи над індивідуальними проблемними питаннями:

– Шаповал Ю.І. – «Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів».

Провідною формою роботи з молодими спеціалістами протягом 2022/2023 навчального року була робота з наставниками. Наказом по ліцею  наставником Шаповал Ю.І. – Ровчак Л.П., вчителя початкових класів. Протягом 2022/2023 навчального року робота наставника з молодим спеціалістом включала в себе: бесіди за розділами педагогіки та психології, ознайомлення з принципом роботи та основами використання інтерактивної дошки «Smart» на уроках у початкових класах, консультації щодо організації освітнього процесу, щодо особливостей викладання у 1–4 класах, щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи та реалізації Концепції Нової української школи, щодо удосконалення матеріально–методичної бази кабінетів, здійснювалося взаємовідвідування уроків, позакласних заходів та робота щодо оволодіння навичками самоаналізу уроку і виховного заходу, була опрацьована відповідна нормативна база, фахова науково-методична література, матеріали фахових педагогічних періодичних видань, інтернет-ресурсів.

Шаповал Ю.І. виявляє середній рівень фахової та методичної підготовки, уроки проводить на середньому науково-методичному рівні, оволоділа умінням складати календарно-тематичні плани, планує та проводить уроки відповідно до основних вимог щодо структури уроку початкової школи, самостійно добирає структуру, завдання до уроків трудового навчання, фізичної культури, Я у світі, основ здоров’я у 2-4 класах. Має труднощі щодо забезпечення зворотнього зв’язку, раціонального розподілу часу на всі етапи уроку, добору завдань та структури уроку відповідно до навчального змісту.

Молодим спеціалістом оформлені індивідуальні методичні папки «Перші кроки до фахового зростання» та наповнюються матеріалами за результатами власної освітньої діяльності. Звіти молодого спеціаліста Шаповал Ю.І. про проведену роботу протягом 2022/2023 навчального року щодо фахового становлення заслухано на засіданнях МО вчителів початкових класів (22.04.2023, протокол №5) , звіт наставника Ровчак Л.П.  про проведену роботу протягом 2022/2023  навчального року як наставників заплановано заслухати на засіданні педагогічної ради 14.06.2023.

Курсова перепідготовка здійснюється відповідно до Перспективного 5-річного плану; план підвищення кваліфікації педагогічних працівників Бугаївського ліцею у 2022/2023 навчальному році виконано на 100% та забезпечується виконання перспективного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, проходження курсів підвищення кваліфікації узгоджується з атестацією педагогічних працівників, педагогічним працівникам призначаються докурсові завдання, заслуховуються творчі звіти за результатами виконання докурсових завдань та проходження курсової перепідготовки. Педагогічні працівники активно долучаються до нової форми підвищення кваліфікації – онлайн-тренінгів, вебінарів, конференцій тощо.

Протягом 2022/2023 навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання «Про забезпечення модернізації змісту та методики шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової школи та реалізації Концепції Нової української школи», «Про хід впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Про стан здійснення роботи щодо створення життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості та формування особистісних рис громадянина Української держави», «Аналіз рівня компетентності дошкільників в освітній лінії «Дитина у світі культури», «Аналіз рівня компетентності дошкільників в логіко-математичній діяльності та освітній лінії «Дитина в соціумі», «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року, проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів», «Про результати перевірки рівня компетентності дітей шостого року життя за освітніми лініями та рівнями засвоєння програмового матеріалу».

У 2022/2023 навчальному році педагогічні працівники ліцею продовжили поширювати педагогічний досвід через публікацію авторських методичних матеріалів на сайтах освітніх порталів: на сайті проекту «ВСЕОСВІТА» (vseosvita.ua) та на сайті освітнього проекту «На Урок» (naurok.com.ua).

Атестація педагогічних працівників в ліцеї проходить відповідно до оновленого положення «Про атестацію педагогічних працівників» та згідно з перспективним планом-графіком на 5 років. За наслідками атестації педагогічних працівників у 2023 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю закладу дошкільної освіти Рудикіній І.С.., спеціаліст вищої категорії присвоєно  вчителю історії та географії Щербак Н.В. Проатестовано на відповідність: 10 тарифному розряду вихователя дошкільного підрозділу Образцова Н.П., 11 тарифний розряд вчителю початкових класів Путятіній В.В. та вчителю технологій Удовиченко Л.Г., кваліфікаційну категорію спеціаліст другої категорії вчителя української мови та літератури Хиленко Л.В., кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» вчителя англійської мови Подгорна М.М., кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Вчитель методист» Веприцька Н.І., Малахова Л.О., Дикань А.В..

Виходячи з вищезазначеного, проведення методичної роботи з педагогічними працівниками Бугаївського ліцею у 2022/2023 навчальному році здійснювалося на достатньому рівні.

Проведення методичної роботи з педагогічними працівниками Бугаївського ліцею у 2023/2024 навчальному році спрямується на реалізацію теоретично-практичного етапу (2-й рік) роботи над методичною проблемою «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу як чинник створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти».

Підпроблемним питанням на 2023/2024навчальний рік визначено: «Методичне та психолого-педагогічне забезпечення творення ефективної системи методичної роботи в освітньому окрузі та інноваційного освітнього простору Нової української школи».

Продовжується робота над реалізацією єдиної педагогічної теми Бугаївського ліцею «Підвищення якості освіти, становлення моральності учнів через створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього простору».

У 2023/2024 навчальному році продовжується робота щодо здійснення інноваційної діяльності –  робота над темою «Школа ноосферної єдності та гармонійного розвитку», над впровадженням технології проведення уроків за біоадекватною методикою.

Завданнями методичної роботи в Бугаївському ліцеї на 2023/2024 навчальний рік вважати такі:

– забезпечення реалізації оновленого Базового компоненту дошкільної освіти через виконання Програм виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина» та «Впевнений старт»;

– забезпечення переходу початкової, гімназії та ліцею на новий зміст навчання, впровадження нових освітніх програм, концепції Нової української школи;

– забезпечення модернізації змісту та методики шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу, створення інноваційного освітнього простору Нової української школи;

– сприяння формуванню та удосконаленню фахової компетентності, поглиблення методичних знань педагогічних працівників;

– підвищення якості освіти, становлення моральності учнів через створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього простору;

– вивчення і використання у практиці досягнень психолого–педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

– навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку;

– вивчення і аналіз навчальних планів і програм, підручників, нормативних документів, методичних рекомендацій і їх творче застосування;

– вивчення і аналіз стану викладання рівня знань, умінь, практичних навичок учнів і їх вихованості, вияв труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу;

– надання практичної допомоги учителям у вирішенні актуальних проблем навчання і виховання учнів, підвищення їх професійної майстерності, психолого–педагогічної підготовки, оволодіння сучасною методикою викладання і методами виховання.